;

Θεματικές ενότητες συνεδρίου

  • Εισαγωγικές ομιλίες:
  • Παίγνια
  • Παραγωγικότητα
  • Πάνελ I: «Τα παιδία παίζει»

Κυρίαρχος του παιχνιδιού το ίδιο το παιχνίδι

  • Κεντρική ομιλία: «Τους κύκλους τάραττε»

Σκέψεις για τον εμβολιασμό της παραγωγικής διαδικασίας με τον ιό του παιχνιδιού

  • Κόμβοι εμπειρίας:

     Απόπειρες αναμοντελοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας σε μορφή παιχνιδιού

  • Πάνελ II: «Παιγνίου και Εργατών γωνία»

Ποιος μπορεί να βοηθήσει στο work gamification

  • Παρουσιάσεις κόμβων εμπειρίας
  • Συγκεφαλαίωση
  • Απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων HR Community Awards 2019