Θεματικές ενότητες συνεδρίου

– Εισαγωγικές ομιλίες:

  • Παραγωγικότητα
  • Παίγνια
  • Παιχνιδοποίηση στο recruiting

– Πάνελ I: «Τα παιδία παίζει»

  • Κυρίαρχος του παιχνιδιού το ίδιο το παιχνίδι

– Κεντρική ομιλία: «Τους κύκλους τάραττε»

  • Σκέψεις για τον εμβολιασμό της παραγωγικής διαδικασίας με τον ιό του παιχνιδιού

– Κόμβοι εμπειρίας:

  • Απόπειρες αναμοντελοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας σε μορφή παιχνιδιού

– Πάνελ II: «Παιγνίου και Εργατών γωνία»

  • Ποιος και πώς μπορεί να βοηθήσει στο work gamification

– Παρουσιάσεις κόμβων εμπειρίας

– Συγκεφαλαίωση

– Απονομή βραβείων και τιμητικών διακρίσεων HR Community Awards 2019