Περιγραφή Κατηγοριών

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) τίτλους:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών
  Αναγνωρίζεται η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνάρτηση των αμοιβών με ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών
  Αξιολογούνται τα συστήματα κινήτρων και παροχών σε μία εποχή που οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες αποτελούν πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις, την εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη ευημερία.
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας
  Αναγνωρίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εσωτερική ανάπτυξη εργασιακών ρόλων εντός επιχειρήσεων και οργανισμών, που δεν συνοδεύονται από ετήσια σχετική μείωση θέσεων.
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας
  Αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον όπου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται συστήματα που συνολικά και στοχευμένα διασφαλίζουν την υγεία και ελαχιστοποιούν τους επαγγελματικούς κινδύνους.
 5. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης
  Αναδεικνύεται η πρακτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών στην παραγωγικότητα, στην υλοποίηση έργων, στις δομές επικοινωνίας και στη διοίκηση λειτουργιών.
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
  Επιβραβεύονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και μη προγραμμάτων εντός και εκτός επαγγελματικού περιγράμματος με στόχο την προσωπική ενδυνάμωση και την ανάπτυξη επαγγελματικών και ήπιων δεξιοτήτων.
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων
  Αναγνωρίζεται ο εταιρικός πολιτισμός που προάγει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ συνεργατών μέσω της ύπαρξης ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, που στηρίζει τη συλλογικότητα και την αρμονική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών.
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας
  Αναγνωρίζεται η ενσωμάτωση εργαζομένων διαφορετικής κουλτούρας με πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές εντός της επιχείρησης.
 9. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας
  Αξιολογείται η προσαρμογή της κουλτούρας του οργανισμού στις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κοινωνίας.
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας
  Αναγνωρίζεται η ύπαρξη επιτυχημένων πρακτικών που ενσωματώνουν καινοτομία και ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς των επιχειρησιακών λειτουργιών.
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας
  Επιβραβεύονται οι εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα κοινωνικής προσφοράς με τη σύμπραξη των εργαζομένων τους, δημιουργώντας εστίες υποστήριξης και αλληλεγγύης.
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών
  Αξιολογείται η αποτελεσματική δράση σε απάντηση ανάγκης ή ευκαιρίας αλλαγής, επιδρώντας καθοριστικά στην επιχειρησιακή μετάβαση.

Επιπλέον θα απονεμηθούν έξι (6) τιμητικές διακρίσεις, εκ των οποίων μια (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

 1. “Skywalker” HR Community 2017
  Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
 2. “HeRa” HRM Yπηρεσία 2017
  Διακρίνεται οργανισμός που προσέφερε καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 3. “HeRa” HRM Εκπαίδευση 2017
  Αφορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμβολή τους στην προαγωγή γνώσης και στην τεκμηρίωση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.
 4. “HeRa” HRM Εργαλείο 2017
  Απονέμεται σε εταιρία/δημιουργό αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν την ποιοτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.
 5. “HeRa” HRM Κοινωνικό Έργο 2017
  Αναδεικνύεται η κοινωνική προσφορά οργανισμού στην υποστήριξη ατόμων ή ομάδων για την αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών τους λειτουργιών.
 6. “HeRa” HRM Διατήρηση Θέσεων Εργασίας 2017
  Αναγνωρίζεται η διάσωση θέσεων εργασίας με την ανάληψη ευθύνης ή/και επιχειρηματικών ενοτήτων που κινδυνεύουν.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι εταιρίες δύνανται να δηλώσουν υποψηφιότητα για έναν μόνο τίτλο βραβείου. Από τη δυνατότητα συμμετοχής αποκλείονται όλοι οι χορηγοί του HR Community Conference and Awards 2017, όπως και συγγενείς εταιρίες του διοργανωτή.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα οδηγήσει σε απονομές χρυσών, αργυρών και χάλκινων βραβείων ανάλογα με τον βαθμό εκπλήρωσης των κριτηρίων.

Ο διοργανωτής φέρει το δικαίωμα να διαφοροποιεί και να συμπτύσσει τις κατηγορίες βράβευσης κατά τη διακριτική του ευχέρεια βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων κάθε κατηγορίας.