Κατηγορίες Βραβείων

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας
 5. Βραβείο Ψηφιακής Μετάβασης
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
 7. Βραβείο Ανθρωπίνων Σχέσεων
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας
 9. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών