Στόχοι

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • Η μετάβαση από την κανονιστική συμμόρφωση σε ανθρωποκεντρικά μοντέλα αποδοχής κοινών αξιών μέσα στον οργανισμό, μέσω της αφηγηματικής μεθόδου.
  • Η θεώρηση της εταιρικής κουλτούρας υπό το πρίσμα της ενσωμάτωσης διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.
  • Η ενθάρρυνση των οργανισμών στην επίτευξη στόχων με σεβασμό στην ανθρώπινη ευτυχία.
  • Η ανάδειξη προτύπων και μοντέλων συμπεριφορών οργανωσιακά ωφέλιμων, μέσω της αφήγησης ιστοριών.