Το HR Community Conference ολοκληρώνεται με την απονομή των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων HR Community Awards 2018.

Σκοπός των βραβείων είναι να αναδείξουν εταιρίες και οργανισμούς, επιβραβεύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων και καινοτόμων πρακτικών, μεθόδων και στρατηγικών του HRM, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην επιχειρησιακή  βιωσιμότητα και στην προσωπική ευημερία του ανθρώπου, με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του HRM. Η απονομή των βραβείων συμπληρώνεται από την απονομή έξι τιμητικών διακρίσεων σε παράγοντες που έχουν συμβάλει στην υποστήριξη και στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

Κατηγορίες: 

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) τίτλους:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών

Αναγνωρίζεται η σταθερότητα, η συνέπεια και η συνάρτηση των αμοιβών με ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

 1. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών

Αξιολογούνται τα συστήματα κινήτρων και παροχών σε μία εποχή που οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες αποτελούν πρόκληση για τις εργασιακές σχέσεις, την  εμπιστοσύνη και την ανθρώπινη ευημερία.

 1. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας

Αναγνωρίζεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η εσωτερική ανάπτυξη εργασιακών ρόλων εντός επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν συνοδεύονται από ετήσια σχετική μείωση θέσεων.

 1. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας

Αξιολογείται το εργασιακό περιβάλλον όπου έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται συστήματα που συνολικά και στοχευμένα διασφαλίζουν την υγεία και ελαχιστοποιούν τους επαγγελματικούς κινδύνους.

 1. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης

Αναδεικνύεται η πρακτική μετάβαση στην ψηφιακή εποχή μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών στην παραγωγικότητα, στην υλοποίηση έργων, στις δομές επικοινωνίας και στη διοίκηση λειτουργιών.

 1. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

Επιβραβεύονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών και μη προγραμμάτων εντός και εκτός επαγγελματικού περιγράμματος με στόχο την προσωπική  ενδυνάμωση και την ανάπτυξη επαγγελματικών και ήπιων δεξιοτήτων.

 1. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων

Αναγνωρίζεται ο εταιρικός πολιτισμός που προάγει την επικοινωνία, τη συναδελφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ συνεργατών μέσω της ύπαρξης ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, που στηρίζει τη συλλογικότητα και την αρμονική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών.

 1. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας

Αναγνωρίζεται η ενσωμάτωση εργαζομένων διαφορετικής κουλτούρας με πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές εντός της επιχείρησης.

 1. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας

Αξιολογείται  η προσαρμογή της κουλτούρας του οργανισμού στις κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της κοινωνίας.

 1. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας

Αναγνωρίζεται η ύπαρξη επιτυχημένων πρακτικών που ενσωματώνουν καινοτομία και ενθαρρύνουν την πρωτοτυπία και τη δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς των επιχειρησιακών λειτουργιών.

 1. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας

Επιβραβεύονται οι εταιρίες που υιοθετούν προγράμματα κοινωνικής προσφοράς με τη σύμπραξη των εργαζομένων τους, δημιουργώντας εστίες υποστήριξης και αλληλεγγύης.

 1. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών

Αξιολογείται η αποτελεσματική δράση σε απάντηση ανάγκης ή ευκαιρίας αλλαγής η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην επιχειρησιακή μετάβαση.

Επιπλέον θα απονεμηθούν έξι (6) τιμητικές διακρίσεις, εκ των οποίων μία (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

 1. Skywalker HR Community 2018

Τιμάται πρόσωπο που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

 1. HeRa HRM Yπηρεσία 2018

Διακρίνεται οργανισμός που προσέφερε καινοτόμες υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της  διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 1. HeRa HRM Εκπαίδευση 2018

Αφορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συμβολή του στην προαγωγή γνώσης και στην τεκμηρίωση της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

 1. HeRa HRM Εργαλείο 2018

Απονέμεται σε εταιρία/δημιουργό αποτελεσματικών ή/και καινοτόμων εργαλείων που ενισχύουν την ποιοτική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων.

 1. HeRa HRM Κοινωνικό Έργο 2018

Αναδεικνύεται η κοινωνική προσφορά οργανισμού στην υποστήριξη ατόμων ή ομάδων για την αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών τους λειτουργιών.

 1. HeRa HRM Διάσωση Θέσεων Εργασίας 2018

Αναγνωρίζεται η διάσωση θέσεων εργασίας με την ανάληψη ευθύνης ή/και επιχειρηματικών ενοτήτων που κινδυνεύουν.

Ελληνικά
Πλεονεκτήματα Συμμετοχής: 

Πλεονεκτήματα συμμετοχής

Η συμμετοχή στα βραβεία HR Community Awards 2018 συνεπάγεται τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Αυξημένη αναγνωρισιμότητα λόγω συμμετοχής στην τελετή απονομής βραβείων προς σημαντικά στελέχη και φορείς.
 • Τα HR Community Awards υποστηρίζονται επικοινωνιακά από την HR Community, ηλεκτρονική πλατφόρμα του Skywalker.gr, που διαχέει την πληροφορία σε 90.000 ελληνικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.
 • Κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης/δυναμική προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα σε όλη την Ελλάδα.
 • Προβολή στα sites του Skywalker.gr με περισσότερες από 50.000 επισκέψεις ημερησίως.
 • Αναφορές στα newsletters των βραβείων με συνολικά 280.000 παραλήπτες.
 • Παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Skywalker.gr με περισσότερες από 150.000 συνδέσεις.
 • Δημοσιεύσεις στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Στέντορας», που κυκλοφορεί πανελλαδικά κάθε Σάββατο στα περίπτερα.
Κριτήρια Αξιολόγησης: 

Η επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιες εταιρίες πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Οι εταιρίες θα πρέπει να προσκομίσουν περιγραφή έως 500 λέξεων και στατιστικά στοιχεία που θα υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους (δείτε πιο αναλυτικά στους όρους συμμετοχής). Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση πρακτικών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικών στοιχείων, που θα αποδεικνύουν την περιγραφή της κατηγορίας του βραβείου.

Ενδεικτικά, πρέπει να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν τα εξής:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών
 • Σταθερότητα απόδοσης αμοιβών
 • Συνέπεια απόδοσης αμοιβών
 • Κλίμακες αμοιβών
 • Δικαιοσύνη αμοιβών
 • Ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης
 • Αξιακό πλαίσιο
 • Αποτελεσματικότητα
 1. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών
 • Συστήματα κινητοποίησης και παροχών που λειτουργούν ως εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα, προάγοντας την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων
 • Ενισχυτικά προγράμματα εργοδοτικών υποχρεώσεων
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και φροντίδας εξαρτημένων μελών
 • Προγράμματα relocation
 • Ελαστική διαμόρφωση ωραρίου
 • Προγράμματα προαιρετικής συμμετοχής
 • Άλλα προγράμματα διευκόλυνσης εργαζομένων
 1. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας
 • Αύξηση αριθμού των εργαζομένων το τελευταίο έτος
 • Διαμόρφωση και επανασχεδιασμός εργασιακών ρόλων
 • Σύνδεση με τον στρατηγικό σχεδιασμό
 • Αξιακός προσδιορισμός αυτής της ανάπτυξης
 1. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Ενισχυτικοί μηχανισμοί υγιεινής και ασφάλειας
 • Πρόληψη εργασιακού άγχους και εργασιακού εκφοβισμού
 • Μέριμνα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Μείωση κρίσιμων συμβάντων εντός της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών
 1. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης
 • Βελτίωση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας με αξιοποίηση της τεχνολογίας
 • Ψηφιακά συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Χρήση ψηφιακών μέσων δικτύωσης
 • Υποστήριξη διαδικασιών με τεχνολογικές εφαρμογές
 • Ψηφιακή διαχείριση έργων και λειτουργιών
 1. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
 • Οριζόντια προγράμματα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων
 • Επικαιροποίηση και αναβάθμιση της βασικής τεχνογνωσίας
 • Ενδοεπιχειρησιακά ή ανοιχτά προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης
 • Ψυχαγωγικά και βιωματικά προγράμματα
 • Αξιολόγηση και σύνδεση της συνεισφοράς των προγραμμάτων στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα
 1. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων
 • Εργασιακή κουλτούρα συναδελφικότητας και αλληλοσεβασμού
 • Εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων
 • Προγράμματα ενδυνάμωσης των ανθρώπινων σχέσεων
 • Εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την αρμονική συνεργασία και προάγουν την ανθρώπινη επικοινωνία
 1. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας
 • Εταιρική κουλτούρα που αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα
 • Συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης της διαπολιτισμικότητας εντός της επιχείρησης
 • Διαπολιτισμική προσαρμογή όλων των εταιρικών προγραμμάτων
 • Ποσοτική αποτύπωση συνύπαρξης διαφορετικών «πολιτισμών» εντός της επιχείρησης
 1. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας
 • Σεβασμός στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων εντός του εταιρικού οικοσυστήματος
 • Λειτουργική εναρμόνιση της επιχείρησης με τις κοινωνικές αντιλήψεις, τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις
 • Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικών εταίρων για την ανάδειξη, τη διάσωση, την αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων στα προϊόντα της επιχείρησης ή/και στις ενέργειες προώθησής τους στην εσωτερική ή την εξωτερική αγορά
 1. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας
 • Ύπαρξη μηχανισμού ή τμήματος έρευνας και ανάπτυξης
 • Συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργικότητα
 • Πρακτικές που προάγουν την καινοτομία
 • Εταιρική κουλτούρα που επιτρέπει την πρωτοβουλία και τον πειραματισμό
 • Συγκεκριμένο παράδειγμα ενσωμάτωσης καινοτομίας
 1. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας
 • Πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων
 • Εταιρική στήριξη με πόρους, μέσα και πολλαπλασιαστές
 • Ηθικές αμοιβές στους εργαζομένους
 • Ασύνδετη με προγράμματα ΕΚΕ και εμπορικούς σκοπούς
 1. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών
 • Συγκεκριμένη περίπτωση διαχείρισης αλλαγής
 • Περίπτωση που έτυχε στρατηγικής αντιμετώπισης
 • Προκλήσεις, αποτυχίες και επιτυχίες της διαδικασίας
 • Ανάδειξη αποτελέσματος με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία

Τους νικητές των βραβείων θα επιλέξει επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από καταξιωμένα στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες που δρουν στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Κριτήρια Διάκρισης: 

Οι τιμητικές διακρίσεις αποδίδονται από τον διοργανωτή σε πρόσωπα, εταιρίες και οργανισμούς που επέδειξαν υψηλές ποιότητες και που εκτιμάται ότι αντικατοπτρίζουν τη συλλογική αντίληψη, συμβάλλοντας στην εξέλιξη του HRM.

Εκδήλωση: 
HR Community Conference & Awards 2018
Επιτροπή αξιολόγησης: 

Γάκη Ερµίνα

Counselling Psychologist MA, Stress & Health Management MS, Health & Wellness Coach


Η Ερμίνα Γάκη είναι Ψυχολόγος Υγείας και Coach και, από το 1987, εργάζεται ιδιωτικά στον χώρο της ψυχικής υγείας με άτομα, ομάδες, οικογένειες, ζευγάρια και επιχειρήσεις.

Ειδικεύεται σε ογκολογικά περιστατικά και φωνητικές διαταραχές.

Το θεωρητικό της υπόβαθρο είναι συνθετικό, βασισμένο στις αρχές και μεθοδολογία της προσωποκεντρικής κατεύθυνσης, νευροψυχολογίας, Gestalt therapy, art therapy, bodywork και voice mindfulness.

Το επιστημονικό της ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαχείριση άγχους στον εργασιακό χώρο, στην αμφίδρομη σχέση φωνής και συναισθήματος, στις δεξιότητες ηγεσίας που βασίζονται στην προσωπική ταυτότητα, και στην ευημερία και τη βέλτιστη ποιότητα κινήτρων των ανθρώπων στον τομέα της υγείας και της εργασίας.

Σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί βιωματικά θεραπευτικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια:

 • διαχείρισης άγχους με εργαλείο τη φωνή
 • συναισθηματικής νοημοσύνης
 • δεξιοτήτων παρουσίασης (λόγος, σώμα, φωνή)
 • δημόσιου λόγου ( ηγεσίας και προσωπικής αφήγησης)
 • συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και διαπραγμάτευσης

Συνεργάζεται με:

 • ψυχιάτρους και ογκολόγους
 • Ομάδα Φωνής
 • AMNIS Learning & Growth

Η Ερμίνα έχει διδάξει μαθήματα Ψυχολογίας, δίνει διαλέξεις σε συνέδρια, αρθρογραφεί από το 1995 και συμμετέχει σε τηλεοπτικές εκπομπές για ενημέρωση αναφορικά με ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα.

Hermina Gaki

Counselling Psychologist MA
Stress & Health Management MS
Health & Wellness Coach

Γεωργαλά Μαρία

Career Development Facilitator /Corporate trainer /Mentor


Career Development Facilitator /Corporate trainer /Mentor MSc Sociologie of Communication & Information /GCDF

Η Μαρία Γεωργαλά σπούδασε Κοινωνιολογία, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Δημοσιογραφία στην Αθήνα. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «DEA Sociologie de l'information et de la communication (SIC), Paris 7». Κατέχει την επαγγελματική πιστοποίηση GCDF (Global Career Development Facilitator) από τον Διεθνή Οργανισμό NBBC. Έχει εκπαιδευτεί στη Βασική Συστημική Προσέγγιση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ).

Δραστηριοποιείται ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας Εφήβων και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρίες και οργανισμούς και ως Μέντορας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Είναι Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων σε θέματα επικοινωνίας και διαχείρισης καριέρας. Δουλεύει με βιωματικό τρόπο με άτομα και ομάδες χρησιμοποιώντας την αφηγηματική προσέγγιση (career storytelling). Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον επιχειρηματικό τομέα με εξειδίκευση στην εταιρική επικοινωνία, στις νέες τεχνολογίες και στις τηλεπικοινωνίες.

Είναι επιστημονική υπεύθυνη σε δράσεις και συνέδρια που διοργανώνει η εταιρία skywalker.gr – Εργασία στην Ελλάδα.

Αρθρογραφεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και είναι συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Είναι τέως αντιπρόεδρος της ΧΕΝ Ελλάδος και μέλος της ΕΛΕΣΥΠ.

Κώτης Ιωάννης

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Executive Master Coach

Ο Γιάννης Κώτης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια  από  το Οικονομικό Τμήμα της τότε ΑΣΟΕΕ και το Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Φρειδερίκου-Αλεξάνδρου της Νυρεμβέργης  και  MBA απο το Πανεπιστήμιο ERASMUS  του Ρότερνταμ.

Εργάστηκε για 30 έτη για την Αγγλο-Ολλανδική UNILEVER εκ των οποίων τα τελευταία 12 έτη ήταν ο Πρόεδρος των παγωτών Algida.

Σήμερα εργάζεται σαν Σύμβουλος Επιχειρήσεων και σαν Executive Master Coach.

Είναι επίσης μέλος του Κέντρου Εθελοντών Manager Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) και με την ιδιότητα αυτή είναι μεταξύ άλλων Μέντορας σε startup εταιρίες, αξιολογητής σε διαγωνισμούς επιχειρηματικών σχεδίων και εισηγητής στις ΜΟΚΕ των Πανεπιστημίων.

Μιχαηλίδης Δημήτρης

Δημοσιογράφος, ΑγροΝέα & AgroBus


Γεννήθηκε το 1950, σπούδασε και εργάσθηκε κυρίως στη Θεσσαλονίκη όπου και διαμένει. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε τεχνικά θέματα (1974), στη διοίκηση επιχειρήσεων (1982), εξειδικεύτηκε στην περιβαλλοντολογία (1984) και στην ασφάλεια στην εργασία (1985). Σήμερα, ως συνταξιούχος, δεν έχει άμεσες εργασιακές υποχρεώσεις. Διετέλεσε ελεύθερος επαγγελματίας - σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, διευθυντής διά βίου μάθησης στη Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, προϊστάμενος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσσ/νίκης, και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων. Σήμερα, προσφέρει εθελοντικό έργο σε οργανώσεις, όπως κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισμούς, Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής, Οικοδομικός Συνεταιρισμός Πολεμιστών «Παύλος Μελάς», ενώ έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τέσσερα βιβλία του («Σκέψεις για την αγροτική ανάπτυξη», «Σκέψεις για την κοινωνική οικονομία», «Σκέψεις για την τοπική ανάπτυξη», «Σκέψεις εν μέσω Covid-19»).

Φούντα Θεοδώρα

Executive and career coach MPhil University of Glasgow Certified coach, University of Cambridge, Uk


Κοινωνιολόγος, Executive and Career Coach, MPhil University of Glasgow, Certified Coach, University of Cambridge, UK

Απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου και του Deree College, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜPhil University of Glasgow και απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Cambridge, UK (Diploma in Coaching). Εκπαιδευμένη στο Mindfulness και στο Psychology of Executive Coaching από το Academy of Executive Coaching, UK.

Έχει πολύχρονη εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έχοντας διατελέσει επί σειρά ετών Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα, καθώς και Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων σε Θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

Είναι Επιστημονική Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εκπαιδεύτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (INEΠ) σε Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (soft skills και coaching). Επίσης, είναι πιστοποιημένη Μέντορας Επιχειρηματικότητας της ΓΣΕΒΕΕ και του ΕΕΑ, Μέντορας στο e-learning του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και Μέντορας στο Cherie’s Blair Foundation, UK (Μentoring Women Entrepreneurs).

Διατηρεί ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα ως Executive and Career Coach και υποστηρίζει άτομα να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς και να διαχειριστούν την καριέρα τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, ως Coach και Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων αναλαμβάνει την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση στελεχών και νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην παγκόσμια αγορά εργασίας.

Είναι μέλος των ΗCA, EMCC, Cherie’s Blair Foundation Alumni και University of Cambridge Coaching Alumni Group.

Personal website: www.fountacoach.gr
E-mail: fountacoach@gmail.com
LinkedIn: https://gr.linkedin.com/in/dora-founta-976ab451

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία: 

Υποψηφιότητες για τα HR Community Awards 2018 θα γίνονται δεκτές έως και τις 8 Μαΐου 2018 στις 24:00 το βράδυ.

Οι νικητές των βραβείων σε κάθε κατηγορία θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των HR Community Awards 2018, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018.

Όροι δήλωσης συμμετοχής: 
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.
 • Κάθε εταιρία ή οργανισμός έχει δικαίωμα μίας μόνο υποψηφιότητας.
 • Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής οι χορηγοί, οι υποστηρικτές, οι χορηγοί επικοινωνίας, οι χορηγοί αιγίδας και ο διοργανωτής του HR Community Conference & Awards 2018, καθώς και εταιρίες που σχετίζονται με μέλος της επιτροπής αξιολόγησης και συγγενείς προς αυτές εταιρίες.
 • Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν από οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού εφόσον υπάρχει η έγκριση της γενικής διεύθυνσης ή του διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ή άλλου αρμόδιου διευθυντή της εταιρίας.
 • Οι υποψηφιότητες είναι εμπιστευτικές ως προς το περιεχόμενό τους και θα ανακοινωθεί μόνο ο αριθμός και τα ονόματα των εταιριών που ψηφίστηκαν από την επιτροπή ως υποψήφιοι (shortlist) και τα ονόματα των νικητών σε κάθε κατηγορία.
 • Οι συμμετέχουσες εταιρίες ή οργανισμοί ή οι εκπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα που υποβάλλουν την υποψηφιότητα δηλώνουν ότι οι προς αξιολόγηση υποψηφιότητές τους υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος κανονισμού αποκλειστικά για τον διαγωνισμό των HR Community Awards του Skywalker.gr.
 • Κάθε συμμετέχων φέρει και την αποκλειστική ευθύνη έναντι παντός τρίτου και ιδίως του Skywalker.gr και των μελών των επιτροπών για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 • Το Skywalker.gr και η εκάστοτε οργανωτική επιτροπή των βραβείων HR Community Awards διατηρούν το δικαίωμα γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τις συμμετοχές και την προώθηση της διοργάνωσης, π.χ. πλήθος συμμετοχών, συμμετέχουσες εταιρίες, κατηγορίες προγραμμάτων ή ενεργειών.
 • Σε περίπτωση που η συμμετέχουσα επιχείρηση ή οργανισμός δεν επιθυμεί γνωστοποίηση ορισμένων στοιχείων της συμμετοχής της/του, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της διοργάνωσης σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αλλά και κατάργησης ή συγχώνευσης κατηγοριών βραβείων.

Αποδοχή όρων δήλωσης συμμετοχής

Οι όροι δήλωσης συμμετοχής για τα HR Community Awards 2018, όπως διατυπώνονται στο παρόν, θα ισχύουν σε περίπτωση διαφωνίας. Δηλώνοντας υποψηφιότητα για τα βραβεία, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους και κανόνες και δεσμεύεστε από τις διατάξεις τους.

Προθεσμία δήλωσης υποψηφιότητας

Η τελική ημερομηνία δήλωσης υποψηφιότητας για τα HR Community Awards 2018 είναι η 8η Μαΐου 2018 στις 24:00 το βράδυ.

Φόρμα δήλωσης συμμετοχής

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας awards.hrcommunity.gr.

Γλώσσα δήλωσης συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο αν υποβληθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η ίδια προϋπόθεση ισχύει και για όλο το συνοδευτικό υλικό.

Κόστος υποψηφιότητας

1.000 ευρώ για κάθε υποψηφιότητα, μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προνόμια υποψηφιότητας

Κάθε εταιρία με τη δήλωση υποψηφιότητας δικαιούται δύο συμμετοχές στο συνέδριο HR Community Conference & Awards 2018, που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής των HR Community Awards 2018 (17 Μαΐου).

Πληρωμή και καταληκτική ημερομηνία

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη μία υποψηφιότητα, η πληρωμή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του site www.hrcommunity.gr, όπου επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του κόστους συμμετοχής είναι πριν από ή μέχρι και την 8η Μαΐου 2018 στις 24:00 το βράδυ.

Οι υποψηφιότητες δεν λαμβάνονται υπόψη πριν ολοκληρωθεί η πληρωμή του κόστους συμμετοχής.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Δίγκα στο τηλέφωνο 210 9730280 η στο e-mail: admin@skywalker.gr για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με την πληρωμή του κόστους συμμετοχής στα HR Community Awards 2018.

Υλικό τεκμηρίωσης υποψηφιότητας

Κάθε υποψηφιότητα πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Στοιχεία της εταιρίας που υποβάλλει την υποψηφιότητα.
 • Σύντομη περιγραφή της πρακτικής HR μέχρι 500 λέξεων (ενδέχεται να δημοσιευτεί).
 • Περιγραφή των στόχων έως 1.000 λέξεων (εμπιστευτική, δεν θα δημοσιοποιηθεί) για τους οποίους σχεδιάστηκε η πρακτική ή η δράση.

Σας παρακαλούμε οι πληροφορίες που αποστέλλετε να είναι σχετικές με τη δήλωση της υποψηφιότητάς σας. Το συνοδευτικό υλικό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ανεξάρτητα στοιχεία ή λεπτομέρειες, αποσπάσματα εκθέσεων αναλυτών, βεβαιώσεις, δημοσιευμένα άρθρα, γραφικές παραστάσεις κ.λπ. προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας. Παρακαλείσθε όπως τα συμπληρωματικά αυτά στοιχεία είναι, πέρα από συναφή με τη συμμετοχή σας, περιεκτικά και ξεκάθαρα.

Διαφημιστικό υλικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την κριτική επιτροπή. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους θα πρέπει να έχετε λάβει την άδειά τους και να είστε σίγουροι ότι δεν παραβιάζετε τα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου.

Βίντεο: Σε περίπτωση κατά την οποία επιθυμείτε να υποβάλετε βίντεο ως μέρος του συνοδευτικού υλικού σας, θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε το σχετικό URL για πρόσβαση σε αυτό (π.χ.: μέσω YouTube, Vimeo ή άλλης πλατφόρμας δημόσιας χρήσης για βίντεο στην αγγλική γλώσσα) στη φόρμα υποψηφιότητάς σας. Επίσης θα πρέπει να αναγράψετε τον κωδικό πρόσβασης αν κάτι τέτοιο απαιτείται.

Ιστοσελίδες: Εάν στη φόρμα υποψηφιότητάς σας ή στο συνοδευτικό υλικό σας παραπέμπετε σε κάποιο ιστότοπο, θα πρέπει να γνωστοποιείτε το σχετικό URL, μέσω του οποίου οι κριτές θα μπορούν να μεταβαίνουν απευθείας στις πληροφορίες τις σχετικές με τη συμμετοχή σας, μέγιστου μεγέθους τριών ιστοσελίδων, καθώς η κριτική επιτροπή δεν θα διαθέτει τον χρόνο να ανατρέχει σε πληθώρα ιστοσελίδων προκειμένου να εντοπίσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στην υποψηφιότητά σας.

Διαδικασία βράβευσης

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στη φόρμα δήλωσης συμμετοχής και στο συνοδευτικό υλικό όπου αυτό απαιτείται (βλ. παραπάνω). Οι συναντήσεις των μελών της κριτικής επιτροπής θα είναι μυστικές και η αλληλογραφία η σχετική με τη διαδικασία αποδοχής και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων είναι εμπιστευτική.

Η κριτική επιτροπή και οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες των βραβείων κατά διακριτική ευχέρεια με βάση τον αριθμό των υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία. Οι διοργανωτές επίσης επιφυλάσσονται του δικαιώματός τους να διακόψουν ή να ακυρώσουν οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά τη διαδικασία βράβευσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποχρέωση εχεμύθειας και πνευματικά δικαιώματα

Ο διοργανωτής έχει υποχρέωση εχεμύθειας σε σχέση με τις υποψηφιότητες. Μόνο στοιχεία που αφορούν στους νικητές θα δημοσιοποιούνται πριν ή μετά την παρουσίαση των υποψηφίων. Θα πρέπει όμως να έχετε υπόψη σας ότι οι υποψηφιότητες κρίνονται από επαγγελματίες οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τον διοργανωτή, όπως δημοσιογράφοι, αναλυτές και πολλοί άλλοι, για την εχεμύθεια των οποίων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε οι δηλώσεις συμμετοχής σας να μην περιέχουν υλικό το οποίο δεν επιθυμείτε να δημοσιοποιηθεί.

Όλοι οι υποψήφιοι και οι νικητές αποδέχονται ότι ο διοργανωτής θα προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα βραβεία HR Community Awards 2018, οι οποίες ενδέχεται να περιέχουν αναφορές στους υποψηφίους ή/και στους νικητές.

Νικητές

Οι αποφάσεις της κριτικής επιτροπής είναι οριστικές και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία αλληλογραφία που απευθύνεται σε αυτούς πέρα από τη φόρμα συμμετοχής και το συνοδευτικό υλικό. Οι υποψήφιοι για βράβευση θα ενημερωθούν πριν την έναρξη του συνεδρίου HR Community Conference & Awards 2018, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαΐου 2018. Η τελετή απονομής των βραβείων HR Community Awards 2018 θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Προωθητικές ενέργειες

Με τη συμμετοχή τους στα βραβεία HR Community Awards 2018 οι υποψήφιοι ρητά συναινούν ότι ο διοργανωτής  θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο κείμενο, βίντεο και οπτικό υλικό που έχουν υποβάλει με τη φόρμα υποψηφιότητάς τους σε παρουσιάσεις, εκθέσεις προς δημοσίευση, ιστοτόπους, εκδηλώσεις των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σε άλλου είδους προωθητικό/διαφημιστικό υλικό.

Ερωτήσεις

Για οποιαδήποτε ερώτησή σας σε σχέση με τα βραβεία HR Community Awards 2018 μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Σοφία Διαμάντη στο τηλέφωνο 210 9730280 ή στο   e-mail: sdiamanti@skywalker.gr.

HR Community Conference & Awards 2018

Επιχειρηματικότητα και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες

Ελληνικά

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280