Κριτήρια αξιολόγησης βραβείων

 

Η επιτροπή αξιολόγησης των βραβείων θα αποφανθεί κατά πόσο οι υποψήφιες εταιρίες πληρούν τα κριτήρια βράβευσης σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Οι εταιρίες θα πρέπει να προσκομίσουν κείμενο-περιγραφή έως 500 λέξεων και στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την υποψηφιότητά τους (δείτε πιο αναλυτικά στους όρους συμμετοχής). Σε αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνεται αποτύπωση πρακτικών, μεθόδων, στρατηγικών, εφαρμογή συστημάτων και εργαλείων, καθώς και στατιστικά στοιχεία, που θα αποδεικνύουν την περιγραφή της κατηγορίας του βραβείου.

Ενδεικτικά, πρέπει να περιγράψουν και να τεκμηριώσουν τα εξής:

1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών

 • Σταθερότητα απόδοσης αμοιβών
 • Συνέπεια απόδοσης αμοιβών
 • Κλίμακες αμοιβών
 • Δικαιοσύνη αμοιβών
 • Ορθολογικό σύστημα αξιολόγησης
 • Αξιακό πλαίσιο
 • Αποτελεσματικότητα

2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών

 • Συστήματα κινητοποίησης και παροχών που λειτουργούν ως εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα,   προάγοντας την αποτελεσματικότητα και τη δέσμευση των εργαζομένων
 • Ενισχυτικά προγράμματα εργοδοτικών υποχρεώσεων
 • Προγράμματα προαιρετικής συμμετοχής
 • Προγράμματα εκπαίδευσης και φροντίδας εξαρτημένων μελών
 • Προγράμματα relocation
 • Ελαστική διαμόρφωση ωραρίου
 • Άλλα προγράμματα διευκόλυνσης εργαζομένων

3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας

 • Αύξηση αριθμού των εργαζομένων το τελευταίο έτος
 • Διαμόρφωση και επανασχεδιασμός εργασιακών ρόλων
 • Σύνδεση με τον στρατηγικό σχεδιασμό
 • Αξιακός προσδιορισμός αυτής της ανάπτυξης

4. Βραβείο Ευζωίας Εργαζομένων

 • Ενισχυτικοί μηχανισμοί υγιεινής και ασφάλειας
 • Πρόληψη εργασιακού άγχους και εργασιακού εκφοβισμού
 • Μείωση κρίσιμων συμβάντων εντός της επιχείρησης
 • Αξιολόγηση εργασιακού περιβάλλοντος και συνθηκών
 • Μέριμνα για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Δράσεις και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου

5. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης

 • Βελτίωση παραγωγικότητας και αποδοτικότητας με αξιοποίηση της τεχνολογίας
 • Ψηφιακά συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Χρήση ψηφιακών μέσων δικτύωσης
 • Υποστήριξη διαδικασιών με τεχνολογικές εφαρμογές
 • Ψηφιακή διαχείριση έργων και λειτουργιών

6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

 • Οριζόντια προγράμματα ανάπτυξης ήπιων δεξιοτήτων
 • Επικαιροποίηση και αναβάθμιση της βασικής τεχνογνωσίας
 • Ενδοεπιχειρησιακά ή ανοιχτά προγράμματα προσωπικής ανάπτυξης
 • Ψυχαγωγικά και βιωματικά προγράμματα
 • Αξιολόγηση και σύνδεση της συνεισφοράς των προγραμμάτων στο επιχειρησιακό αποτέλεσμα

7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων

 • Εργασιακή κουλτούρα συναδελφικότητας και αλληλοσεβασμού
 • Εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την αρμονική συνεργασία και προάγουν την ανθρώπινη επικοινωνία
 • Προγράμματα ενδυνάμωσης των ανθρώπινων σχέσεων
 • Εταιρική κουλτούρα διαφάνειας και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλους όσοι εμπλέκονται

8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας

 • Εταιρική κουλτούρα που αναγνωρίζει το δικαίωμα στη διαφορετικότητα
 • Συστήματα και διαδικασίες διαχείρισης της διαπολιτισμικότητας εντός της επιχείρησης
 • Διαπολιτισμική προσαρμογή όλων των εταιρικών προγραμμάτων
 • Ποσοτική αποτύπωση συνύπαρξης διαφορετικών «πολιτισμών» εντός της επιχείρησης

9. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας

 • Σεβασμός στην κοινωνική ζωή των εργαζομένων εντός του εταιρικού οικοσυστήματος
 • Λειτουργική εναρμόνιση της επιχείρησης με τις κοινωνικές αντιλήψεις, τα ήθη και έθιμα, τις παραδόσεις
 • Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικών εταίρων για την ανάδειξη, τη διάσωση, την αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Ενσωμάτωση πολιτισμικών στοιχείων στα προϊόντα της επιχείρησης ή/και στις ενέργειες προώθησής τους στην εσωτερική ή την εξωτερική αγορά

10. Βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας

 • Ύπαρξη μηχανισμού ή τμήματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των εργαζομένων
 • Συνθήκες που ευνοούν τη βελτίωση των ενεργειακών δεικτών γραφείων και εγκαταστάσεων
 • Πρακτικές που προάγουν της αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Συγκεκριμένο παράδειγμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας

11. Βραβείο Κοινωνικής Δράσης

 • Πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς των εργαζομένων
 • Εταιρική στήριξη με πόρους, μέσα και πολλαπλασιαστές
 • Ηθικές αμοιβές στους εργαζομένους
 • Ασύνδετη με προγράμματα ΕΚΕ και εμπορικούς σκοπούς

12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών και Καινοτομίας

 • Συγκεκριμένη περίπτωση διαχείρισης αλλαγής ή/και ενσωμάτωσης καινοτομίας
 • Προκλήσεις, αποτυχίες και επιτυχίες της διαδικασίας
 • Ανάδειξη αποτελέσματος με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία
 • Συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργικότητα
 • Πρακτικές που προάγουν την ενσωμάτωση της καινοτομίας ή υιοθέτηση αλλαγών

13. Βραβείο Συμπερίληψης και Ισότητας

 • Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης
 • Ισότητα αμοιβών χωρίς διακρίσεις
 • Συμπεριληπτικές δράσεις και αποδοχή διαφορετικότητας
 • Στρατηγική, πολιτικές και πρακτικές ένταξης της διαφορετικότητας
 • Εκπαιδευτικές δράσεις για την παρενόχληση στον χώρο εργασίας

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280