Κατηγορίες βραβείων

Τα βραβεία χωρίζονται σε 4 κύριες κατηγορίες, κάθε μία από τις οποίες έχει διάφορες υποκατηγορίες. Εκτός από αυτές θα απονεμηθούν επιπλέον δύο τιμητικές διακρίσεις με τους εξής τίτλους:

 • 1η Διάκριση: Κορυφαία Προσωπικότητα
 • 2η Διάκριση: Κορυφαίος Φορέας

Μια εταιρία μπορεί να είναι υποψήφια για βράβευση σε περισσότερες της μίας υποκατηγορίας από τις 4 κατηγορίες βραβείων.
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να συνδυάζουν ή να τροποποιούν τις κατηγορίες βράβευσης κατά διακριτική ευχέρεια, βάσει του αριθμού υποψηφιοτήτων για κάθε κατηγορία.
Ακολουθούν οι κατηγορίες:

 • 1. Κουλτούρα
  • 1a. Βραβείο Δημιουργικού Εργασιακού Περιβάλλοντος
   Αναγνωρίζονται οι επιτυχημένες πρακτικές που ενθαρρύνουν την έκφραση ιδεών από το προσωπικό για καινοτόμες και δημιουργικές λύσεις για θέματα που αφορούν όλους τους τομείς της επιχειρηματικής διαδικασίας.
  • 1b. Βραβείο Διακράτησης Προσωπικού
   Αξιολογείται η εταιρία με τη μεγαλύτερη διατήρηση και πιστότητα του προσωπικού.
  • 1c. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών
   Εξετάζεται η αποτελεσματική διαχείριση αλλαγών και η εφαρμογή μεθόδων με στόχο τον υψηλότερο βαθμό προσαρμογής και εναρμόνισης του ανθρώπινου δυναμικού με τις νέες εργασιακές συνθήκες.
  • 1d. Βραβείο Ισορροπίας Επαγγελματικής – Προσωπικής ζωής
   Αναγνωρίζεται η εναρμόνιση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησης και της αποδοτικότητας του προσωπικού.
  • 1e. Βραβείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
   Αναγνωρίζονται οι εταιρικές πρακτικές που επαναφέρουν στο προσκήνιο του επιχειρείν ως προτεραιότητα τον άνθρωπο και την κοινωνία.
 • 2. Πρακτικές
  • 2a. Βραβείο Καινοτόμου Πρακτικής
   Εξετάζεται η πρωτοτυπία και καινοτομία ιδεών που οργανώθηκαν και εφαρμόστηκαν με επιτυχία.
  • 2b. Βραβείο Υγιεινής & Ασφάλειας
   Αναδεικνύεται το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον με συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και παροχές υγείας για το ανθρώπινο δυναμικό.
  • 2c. Βραβείο Πολιτικής Κινήτρων & Παροχών
   Στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες με τις μειωμένες αποδοχές φαίνεται ακόμα πιο αναγκαία η παροχή κινήτρων στο ανθρώπινο δυναμικό και η ανάγκη για τη δημιουργία αισθήματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης. Για το λόγο αυτό εξετάζεται εδώ η δημιουργία και υλοποίηση προγραμμάτων παροχής κινήτρων και ηθικών αμοιβών.
  • 2d. Βραβείο Διαχείρισης Απόδοσης & Αμοιβών
   Αναγνωρίζεται η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης και των συστημάτων αποδοχών και παροχών. Πώς τα συστήματα αυτά συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της αποδοτικότητας του προσωπικού.
  • 2e. Βραβείο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
   Αξιολογούνται οι πρωτοβουλίες οργάνωσης ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζουν και καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού και ταυτόχρονα αξιολογείται το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
  • 2f. Βραβείο Επιλογής Προσωπικού
   Επιβραβεύονται οι νέοι, καινοτόμοι και πρωτοποριακοί τρόποι επιλογής προσωπικού, που διασφαλίζουν τον κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση.
  • 2g. Βραβείο Εφαρμογής Τεχνολογίας
   Αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία εφαρμόζεται και αξιοποιείται από το Ανθρώπινο Δυναμικό, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την ολοκλήρωση των έργων.
  • 2h. Βραβείο Αποτελεσματική Διαχείριση Κρίσης
   Αξιολογείται η καλύτερη μέθοδος με την οποία αντιμετωπίστηκε από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού κρίση που εκδηλώθηκε στην επιχείρηση. Η αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων έχει ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή κρίσιμη περίοδο.
  • 2i. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
   Αξιολογείται η εφαρμογή της στρατηγικής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που σχεδιάζεται από εταιρίες στη χώρα μας, εφαρμόζεται όμως με επιτυχία και με τις απαραίτητες προσαρμογές και σε θυγατρικές επιχειρήσεις, που βρίσκονται εκτός συνόρων.
 • 3. Ηγεσία & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • 3a. Βραβείο Καλύτερου Διευθύνοντος Σύμβουλου
   Βραβεύεται ο CEO που αξιοποιεί τις πρακτικές HR ως εργαλείο αποτελεσματικής διοίκησης.
  • 3b. Βραβείο Καλύτερου Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού
   Διακρίνεται ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, που συνέβαλε στην ανάπτυξη και διακράτηση του προσωπικού, ενέπνευσε και εμψύχωσε το ανθρώπινο δυναμικό και εφάρμοσε την καλύτερη πρακτική που αναπτύσσει το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και οι ενέργειες του έχουν σαν στόχο την επιτυχία της εταιρείας.
  • 3c. Βραβείο Καλύτερου Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
   Επιβραβεύεται η καλύτερη ομάδα που συνέβαλε στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.
 • 4. Οικοσύστημα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • 4a. Βραβείο Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων
  • 4b. Βραβείο Συστημάτων Στελέχωσης
  • 4c. Βραβείο Ψυχομετρικών Εργαλείων
  • 4d. Βραβείο Συμβούλων Ανθρώπινου Δυναμικού
  • 4e. Βραβείο Συμβούλων Επαγγελματικής Ανάπτυξης
  • 4f. Βραβείο Υπηρεσιών Υγιεινής & Ασφάλειας
  • 4g. Βραβείο Εταιρικών Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
  • 4h. Βραβείο Εταιρικών Λύσεων Leasing
  • 4i. Βραβείο Εταιρικών Λύσεων Πρόσθετης Ασφάλισης
  • 4j. Βραβείο Intranet ως Εργαλείο HR
  • 4k. Βραβείο website και διεπαφών

  Βραβεύονται οι εταιρίες που προσφέρουν τα πιο αποτελεσματικά συστήματα και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη και ποιοτική διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού.

  Αξιολογούνται τα website και όλα τα άλλα εργαλεία, που αξιοποιούνται από τις εταιρίες για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280